twój tytuł

Temat:
Model budowy atomu wg Bohra. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_atomu_Bohra Model budowy atomu wedlug Rutherforda http://pl.wikipedia.org/wiki/10_najpi%C4%99kniejszych_eksperyment%C3%B3w_z_fizyki#Eksperyment_Rutherforda_.28rok_1911.29_-_odkrycie_j.C4.85dra_atomowego Na samym dole znjadziesz opis. Zreszta to powinno byc w kazdej ksiazce do chemii z nieorganiki. Poczytaj a roznice...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,1068.htmlTemat: BIOFIZYKA - zagadnienia + wykłady
emisja światła w oparciu o model atomu wodoru Bohra. Postulaty. 4. Orbitalny moment pędu i moment magnetyczny elektronu. Spin. Liczby kwantowe. Atom w układzie Mendelejewa. 5. Wiązania chemiczne a oddziaływania międzycząsteczkowe. 6. Wiązania chemiczne i grupy chemiczne powszechnie występujące w przyrodzie. 7. Organizm komórkowy jako układ żywy. 8. Budowa komórki roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej. Podobieństwa i różnice. 9. Składniki błon komórkowych: budowa i struktura lipidów i białek. 10. Cechy charakterystyczne...
Źródło: wisforum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=299


Temat: Metody badawcze fizyki
... od jakiegoś wcześniejszego stanu Wszechświata Najważniejsze odkrycia dokonane dzięki tej teorii: - zrozumienie własności cząstek, atomów, nuklidów, oddziaływań jądrowych i cząsteczkowych, zjawiska absorpcji, emisji, efekt nadprzewodnictwa, działanie laserów, narodziny i życie...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3701


Temat: Historia atomu
2. Wszystkie atomy jednego pierwiastka są jednakowe i mają ten sam ciężar. Od atomów innych pierwiastków różnią się ciężarem i właściwościami. 3. Chemiczne łączenie się pierwiastków jest łączeniem się poszczególnych atomów. 1874 George Stoney stworzyl teorie elektronu i wyznaczyl jego mase. 1898 Joseph Thompson zmierzyl wlasnosci elektronu i stworzyl swoj model "ciasta z rodzynkami" budowy atomu -- naladowanej dodatnio kuli z ujemnymi rodzynkami-elektronami wewnatrz niej. 1903 Thomson zaproponował model budowy atomu 1911 Ruthendorf zaproponował jądrowy model atomu 1913 Niels Bohr tworzy kwantowy model atomu. 1919 Ernest Rutherford dostarcza pierwszej wskazowki istnienia protonu. 1921 ... jako wspolnego okreslenia dla protonu i neutronu 1953 - 57 Rozpraszanie elektronow przez jadra ujawnia jak rozlozony jest ladunek w protonach, a nawet neutronach. Elektromagnetyczna budowa protonow i neutronow wskazuje na...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3496


Temat: Wypowiedzi na innych forumach
ładunku elektrycznego w jądrze atomowym. Kto potwierdził tą tezę? Oczywiście ten, który dokonał tej fatalnej interpretacji eksperymentu z bombardowaniem folii złota cząstkami alfa, czyli Rutherford. Skąd jednak mógł Rutherford wiedzieć, że odbiciu od folii złota podlegają tylko takie cząsteczki, których szybkość nabiegania na folię jest mniejsza od wartości v = 4,716*10^4 m*s^-1 i nie zależy od modelu budowy atomu. Wniosek: Prawidłowe czytanie ... budowy swoich absurdalnych zabawek (akceleratory, ITER, LHC). Odkrycie elektrino, przewidziane przez Eisnteina i Plancka, a dokonane Prof. D. Bazijewem, jest tego najlepszym dowodem
Źródło: electrino.pl/Forum/viewtopic.php?t=71


Temat: Ad. Pełna mechanika makroświata. Cz.1
modelu z rzeczywistością powinna być logiczna zgodność zachowania się tych składników z zachowaniem się ładunków elektrostatycznych i ogólną własnością materii – być neutralną, jeśli to tylko możliwe. Ludzkość była bardzo blisko rozwiązania tej zagadki, gdy swój model atomu przedstawił Thompson, ale przez jedną fatalną pomyłkę interpretatorów jednego eksperymentu (Rutherford), zostaliśmy odrzuceni na całą wieczność do tyłu i postawieni przed możliwością samounicestwienia się cywilizacji. Nasi "wybitni" współcześni interpretatorzy, mogliby się trochę wysilić i odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. Jakie wyniki otrzymalibyśmy w eksperymencie z bombardowaniem folii złota cząstkami alfa, gdyby na miejscu atomów z krążącymi dookoła jąder elektronami byłyby atomy Thompsona? I niech ich nie martwi, że taki model nie jest możliwy, gdyż w tym myślowym eksperymencie nie sprawdza się struktury budowy atomu, tylko ... Później okazało się, że ten najmniejszy składnik budowy struktury materii wiruje zgodnie z odkrytym Prawem wirowania. Wszystko to jednak nie jest tak zaskakujące jak ten fakt, że Słońce, oraz wszystkie planety Układu Słonecznego wirują zgodnie z tym prawem. Logiczna pętla została narysowana. Pozostawało sprawdzić, czy da się zbudować model Słońca, według tych zasad, według jakich zbudowaliśmy model atomu. Kryterium sprawdzające było bardzo proste: taki model musiał generować znane nam promieniowanie (pełne spektrum), które powinno było donieść do Ziemi odpowiednią, znaną nam ilość energii. Taki model został zbudowany, co potwierdza, że "Pełna mechanika makroświata"...
Źródło: electrino.pl/Forum/viewtopic.php?t=81


Temat: 04.06 (??) spr
FIZYKA Atom- najmniejszy element materii, niepodzielny chemicznie, posiadający wewnętrzną strukturę. Atom składa się z jądra atomów oraz elektronów. Rozmiar atomu : 10 -10 m Widomo atomowe: Widmo- to obraz promieniowania wysyłanego ... Model atomu: Model według Rutherforda- model jądrowy atomu (obowiązuje do dzisiaj) Rutherford nie potrafił wyjaśnić zasady funkcjonowania atomu ponieważ stosował fizykę klasyczną Model Bohr’a Model Bohr’a był udoskonaleniem modelu atomu Ruterforda. Bohr wykorzystał jądrową budowę atomu przedstawioną przez Rutherforda, ale do wyjaśnienia zasady funkcjonowania atomu zastosował częściowo osiągnięcia fizyki kwantowej w postaci tzw. Postulatów Bohr’a Treść tych postulatów: 1.Elekjtron w atomie wodoru ... energia elektronu na niższej orbicie Równanie wyrażające treść postulatów Bohr’a M*V*r= nh/ 2* Pi n- główna liczba kwantowa- określa numer orbity modelu Bohr’a i numer powłoki modelu Schrodinger’a Model powłokowy: Schrodinger zapisując równanie funkcji falowej nazywane równaniem Schrodingera i rozwiązując je wyjaśnia w pełni zachowanie elektronów w atomie i zasadę funkcjonowania atomu. Do opisu zachowania elektronów w atomie wykorzystuje 4 liczby kwantowe: ... rzędu 10 -14 m Budowa jądra nuklidu: X X-symbol pierwiastka A-liczba masowa (liczba elektronów) Z-liczba atomowa (liczba protonów) N= A-Z- liczba neutronów Promieniotwórczość naturalna- samorzutny rozpad jąder pierwiastków cięższych, o liczbie ... rodzajom rozpadu Energia wiązania jądra atomu określa ilość pracy potrzebnej do rozbicia jądra na jego składowe nukleony. Ew = m* c2 m- niedobór masy c- prędkość światła w próżni = 3* 10 8 niedobór masy- to różnica między sumą mas nukleonów w jądrze atomu, a masą jądra m= Zmp + ( A-Z) mn- mj mp- masa protonu Zmp- masa wszystkich protonów w jądrze Mn- masa neutronów (A-Z)Mn- masa neutronów w jądrze Mj- masa jądra Siły jądrowe- są to siły opisujące oddziaływania nukleonów w jadrze atomu. Są siłami krótkiego zasięgu, działają tylko w obrębie...
Źródło: lo9bdg.fora.pl/a/a,108.html


Temat: Absolutne parametry Księżyca, Ziemi, Słońca i Galaktyki
budowa Słońca ...……………………………………………33 2.2. Konwektywna strefa Słońca ………………………………………………38 2.2.1. Zewnętrzna warstwa strefy konwektywnej ..……………………..39 2.2.2. Parametry środka strefy konwektywnej .......……………………..39 2.2.3. Parametry jądra – B ……………………………….……………...40 Rozdział III. Uściślenie podstawowych parametrów Galaktyki ……………….41 3.1. Przyjęte wielkości ....………………………………………………………41 3.2. Uściślone wielkości parametrów Galaktyki……………………………….41 Rozdział IV. Księżyc, budowa i pochodzenie ..…………………......................44 4.1. Przyjęte wielkości ....................……………………………………………44 4.2. Uściślenie parametrów Księżyca .…………………………………………44 4.3. Siłowe rozwiązanie paradoksu Księżyca .…………………………………48 4.4. Siłowe rozwiązanie zagadnienia czterech ciał ........................…………….53 4.5. Przyroda zbędnego ładunku Księżyca i Ziemi .....……………….………...55 Rozdział V. Wewnętrzna budowa Księżyca .…………………………………..59 5.1. Energetyczna moc jądra Księżyca ..........…………………………………..63 5.2. Maskony i libracja Księżyca ..……………………………………………...66 Rozdział VI. Pochodzenie Układu Słonecznego .....…………………………….72 Literatura .............................…………………………………………………….77 Wstęp Opublikowano wiele prac, w których opisano wymiary Ziemi i Księżyca, ich wewnętrzną budowę i ruch w przestrzeni. Nauka ... geofizycznych parametrów planet. Niemniej, pozostaje cały szereg nierozwiązanych zagadnień, przeważnie związanych z wewnętrzną budową Ziemi, Księżyca i innych planet, która ma ważne praktyczne o ogólne znaczenie. Przyszedł czas, kiedy na pomoc ... przywrócenia ładunkowej symetrii w teorii fizyki i odkrycia budowy atomu, w którym udział elektrino wynosi 50% po ładunku i 99,83% po masie. Okazało się, że prawdziwa budowa atomu nie ma nic wspólnego z modelem planetarnym, który w 1911 r. zaproponował E. Rutherford, według której, atom składał się z dodatniego jądra i wirujących dookoła niego elektroujemnych elektronów. Według nowej teorii fizyki, opublikowanej w ... kg = 1.044 825 30675∙10^17 = const - współczynnik ładunku grawitacyjnego, P = +/-2,894 528 74616*10^8 C/kg – stała Perrena, ładunek właściwy elementarnego atomu (neutronu) Odkrycie elektrino było potwierdzone w 2000...
Źródło: electrino.pl/Forum/viewtopic.php?t=103


Temat: Atom i jądro - budowa, cechy, funkcje
Budowa atomu i jądra atomowego 1. Rozwój poglądów na temat budowy atomu. Prawie dwa i pół tysiąca lat temu grecki filozof Arystoteles głosił, że świat składa się z czterech żywiołów – ... pędzą z ogromną prędkością atomy – najmniejsze fragmenty („ziarna”) materii. Atomos po grecku oznacza „niepodzielny”. Od Demokryta pośrednio wywodzi się dzisiejszy pogląd na budowę materii. Zakłada on, że wszystkie substancje zbudowane ... osiągnięciem jest teoria, że materia składa się z atomów. Twierdził, że atomy różnych pierwiastków różnią się masą, wielkością i własnościami. Thomson badając wyładowania elektryczne w gazach rozrzedzonych odkrył ujemne cząstki – elektrony – o wiele mniejsze niż atomy. Od tego momentu poglądy na temat atomów rozwijały się bardzo szybko. Według Bohr’a elektrony nie mogą krążyć wokół jądra po dowolnych orbitach, lecz tylko ... ma określoną energię, której wartość nie zmienia się podczas okrążania jądra. W 1911 r. Rutherford ogłosił swoje poglądy na temat modelu budowy atomu. „Elektrony krążą wokół jądra atomowego, jak planety wokół ... większość cząsteczek a przeszła przez płytkę i padając na ekran powodowała słabe błyski. Tylko bardzo nieliczne cząstki a zostały odbite bądź odchylone na skutek zderzenia z dodatnim jądrem atomu. 2. Rozmiary atomu i jądra Badania atomów różnych pierwiastków pokazały, że jego średnica jest wielkością bardzo małą i wynosi około 0,0000000002 = 2 x 10-10 m, a masa około 5 x 10-26 kg. Atom jest tak mały, że nie dostrzeżemy go pod lupą, a także pod mikroskopem. Wyodrębnienie pojedynczego atomu jest więc praktycznie niemożliwe. Jądro atomowe jest około 105 razy mniejsze od rozmiarów atomu – 2 x 10-15 . 3. Budowa jądra atomowego Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów oraz z elektronów krążących dookoła jądra atomowego po orbitach. Dotychczas nie opracowano jednoznacznej teorii ... silne między nukleonami. Oddziaływania silne przeważają na małych odległościach i mają własność wysycania, na większych odległościach przeważają siły odpychania elektrycznego. Notatka: 1.Rozwój poglądów na temat budowy atomu a) Arystoteles – 4 żywioły b) Demokryt – wszechświat to próżnia, po której krążą atomy c) Dalton – materia składa się z atomów d) Rutherford – elektrony krążą wokół jądra atomowego, jądro (+), elektrony (-) e) Bohr – elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny f) Thomson – elektrony – ujemne cząsteczki krążące wokół jądra 2. Rozmiary atomu i jądra a) jądro - 2 x 10-15 m b) atom - 2 x 10-10 m 3. Budowa jądra atomowego (RYSUNEK) 4. Siły jądrowe: Między dodatnio naładowanymi protonami występuje odpychanie elektryczne, którego efekty są równoważone przez oddziaływanie silne...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2616


Temat: Atom wodoru Bohra
występujący składnik materii. Thomson sugerował również, że liczba elektronów w atomie odpowiada jego masie i stanowi o różnorodności atomów trwałych pierwiastków. Bohr, współpracując w Anglii z Rutherfordem, opublikował trzy prace na temat budowy atomu, które zdecydowanie wpłynęły na dalszy rozwój fizyki. Model Rutherforda rozwiązał wprawdzie pewne istotne problemy, jednak wciąż brak było odpowiedzi na podstawowe pytanie: dlaczego elektrony - z całą pewnością przyciągane przez jądro - nie zostają w końcu przez nie wchłonięte. Mówiąc krótko, model Rutherforda nie wyjaśniał stabilności atomu, jednej z jego podstawowych cech. Bohr rozumiał, że klasyczna mechanika newtonowska nie może wyjaśnić zachowania materii w skali atomu, wobec czego zainteresował się kwantową teorią promieniowania ciała doskonale czarnego", sformułowaną na przełomie wieku przez Maxa Plancka, którą zastosował Einstein do wyjaśnienia zachowania cząstek ... usilnym dążeniom do odkrycia ostatecznej rzeczywistości. Postulaty Bohra Bohr teorię swą oparł na dwu twierdzeniach , zwanych dziś postulatami Bohra. Pierwszy z tych postulatów dotyczył wzajemnego położenia elektronu i jądra atomu ... poznanych postulatów Bohr określił rozmiary dozwolonych orbit elektronowych w atomie wodoru, a także wyjaśnił nieciągłość promieniowania atomu wodoru. Ponieważ elektron w atomie wodoru krąży po orbicie Tak jak planeta wokół Słońca,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2617


Temat: Fale , Promieniotwórczość
IV w. pne Demokryt. (atom z gr. niepodzieleny) Elektron-cząstka mniejsza od atomu w 1887 Tomson. Jądro atomu-(1911 RuFo) obdarzono łądunkiem dodatnim, tworzy teorię budowy - model budowy atomu - Rutherforda - ... CR (1/n2 - 1/m2 ) m=n+1,n+2… Mechanizm powstawania lini widocznych Promieniotwórczość naturalna to samoczynny jąder atomowych. Wiązka promieniowania jądrowego rozczepia się na 3 wiązki, które nazwano: L J B Właściności L ... to cząstka (materii) Właściwości J *najsłabiej jonizujące *najbardziej przenikliwe *nieodchyla się w żadym polu *nie ma ładunku *niema masy spoczynkowej *jest fala elektronagnetyczna Odkrycie jądra atomu - w1977r RuFo wykonuje słynne ... dodatnim, ta przeszkoda to jądro. Tak powstał model atomu RuFo Prawie cała masa atomu skupiona jest w niewielkiej objętości - w jadrze atomu. Rozmiatry jądra - promien jądra R= Ro A...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3162